Korablinov O. V. Deputy Chief Physician for Surgery.  (tel.+7 912 455 31 60 olegvkor@ya.ru)

Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
LLC "Medical Center "Doctor Plus Petrovsky", Izhevsk 

I.V Goremykin

I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov

Introduction:

Prostate Cancer Management: Change is Coming

This is the first time that our country has hosted an international conference on treatment of prostate cancer, the most common cancer in males. The event titled Prostate Cancer Management: Change is Coming was a joint effort on the part of Sechenov University and EAU Society of Uro-Technology (ESUT).

 Osipov I.B.

Osipov I.B., Lebedev D.A.,Sarychev S.A., Shchedrina A.Yu.
Saint Petersburg State Pediatric Medical University

Osipov I.B.
Sarychev S.A.

Osipov I.B., Sarychev S.A., Krasilnikov D.Ye.

Filatov A.I.

Batrutdinov R.T.

Batrutdinov R.T., Morozova S.V., Aleksandrov S.V., Polyakov P.N., Zharova N.V.
Children’s Hospital N 2 of St. Mary Magdalene, Department of Pediatric Surgery and Urology (City Pediatric Uroandrological Center)

Sergey Nikolayevich Zorkin - Head of the Urology Department with Reproductive Medicine and Transplantation Groups of the FSAI "National Medical Research Center of Children's Health" of the Russian Federation Ministry of Health
Sergey Nikolayevich Zorkin - Head of the Urology Department with Reproductive Medicine and Transplantation Groups of the FSAI "National Medical Research Center of Children's Health" of the Russian Federation Ministry of Health

Sergey Nikolayevich Zorkin - Head of the Urology Department with Reproductive Medicine and Transplantation Groups of the FSAI "National Medical Research Center of Children's Health" of the Russian Federation Ministry of Health