Publications

Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets
S.N. Zorkin, V.I.Gubarev, S.A.Borisova, D.S. Shakhnovsky, V.Y.Salnikov, E.K. Zhamynchiev
S.N. Zorkin, S.A. Karpachev, F.O. Turov, E.K. Zhamynchiev, D.S. Shakhnovsky