Publications

George Kasyan, Karina Abramyan, Alexander A. Popov, Mikhail Gvozdev, Dmitry Pushkar
George Kasyan
Atom A. Ter–Grigorian, George R. Kasyan, Dmitry Y. Pushkar
Korshunov M.N., Korshunova E.S., Gabliya M.Y.1, Shtyrya Y.A., Vinogradov I.V.
Korshunov M.N., Korshunova E.S., Gabliya M.Y.1, Shtyrya Y.A., Vinogradov I.V.
Konstantin Kolontarev, Natalia Tupikina, George Kasyan, Dmitry Pushkar
Kasyan G.R., Tupikina N.V., Gvozdev M.Yu., Pushkar D.Yu.
Kasyan G.R., Tupikina N.V., Barinova M.N., Gvozdev M.Yu., Malchasyan A.A., Pushkar D.Yu.
Kasyan G.R., Tupikina N.V., Gvozdev M.Y., Glotov A.V., Pushkar D.Y.`
Kasyan G.R., Tupikina N.V., Gvozdev M.Yu., Pushkar D.Yu.