Scientific publications №1 2022

I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets,
65